Ogólne warunki sprzedaży

1 - Zawarcie umowy Każde zamówienie produktów oznacza bezwarunkową akceptację niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

2 - Ceny Towary są fakturowane według stawki obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.

3 - Dostawa Dostawa odbywa się poprzez dostarczenie towaru spedytorowi lub przewoźnikowi w siedzibie sprzedającego lub w innym wyznaczonym miejscu. Towary muszą zostać sprawdzone przez kupującego w momencie ich odbioru. W przypadku uszkodzeń lub braków, reklamacji dotyczących widocznych wad lub niezgodności dostarczonego produktu, kupujący powinien zgłosić jasne i precyzyjne zastrzeżenia, o których powiadomi na piśmie sprzedającego lub przewoźnika w ciągu 48 godzin od daty dostawy. Obowiązkiem kupującego jest przedstawienie wszelkich uzasadnień co do prawdziwości zauważonych nieprawidłowości.

4 - Terminy dostaw Z wyjątkiem przypadków siły wyższej (wojna, zamieszki, pożar, całkowity lub częściowy strajk), w przypadku opóźnienia w dostawie trwającego dłużej niż dwa tygodnie od orientacyjnej daty dostawy, kupujący będzie miał możliwość anulowania swojego zamówienia, bez możliwości dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania.

5 - Zwroty Wszystkie zwroty produktów muszą podlegać formalnej umowie między sprzedawcą a kupującym.

6 - Gwarancja Sprzedający dołoży najwyższej staranności w realizacji zamówienia i jakości produktów. W przypadku wady uznanej przez sprzedającego, jego zobowiązanie ogranicza się do wymiany lub zwrotu wadliwych ilości, bez dalszego odszkodowania. Wady i uszkodzenia wynikające z przechowywania, obsługi, transportu lub użytkowania w nienormalnych warunkach lub warunkach, które nie są zgodne z charakterem, wymaganiami lub przydatnością do użytku produktu, są wyłączone z gwarancji.