Użytkowanie i prywatność

Preambuła

Niniejsze ogólne warunki użytkowania są zawierane pomiędzy:

- administratorem strony internetowej, zwanym dalej "Wydawcą";

- każdą osobą, która chce uzyskać dostęp do strony internetowej i jej usług, zwaną dalej "Użytkownikiem";

 

Artykuł 1 - Zasady Celem niniejszych ogólnych warunków użytkowania jest zapewnienie ram prawnych dla korzystania ze strony internetowej mamakana.com i jej usług.

Strona internetowa https://mamakana.com/ jest usługą : MAMAFAMILLE SAS z siedzibą przy 29 rue Cartault 92800 Puteaux, Polska

- Adres URL strony: https:/mamakana.com/;

- E-mail: contact@mamakana.com ;

- Numer telefonu: 0175542745;

Ogólne warunki użytkowania muszą zostać zaakceptowane przez wszystkich Użytkowników, a dostęp do strony oznacza akceptację tych warunków.

 

Artykuł 2 - Ewolucja i czas obowiązywania OWU Niniejsze ogólne warunki użytkowania są zawierane na czas nieokreślony.

Umowa wchodzi w życie w odniesieniu do Użytkownika od momentu rozpoczęcia korzystania z usługi. Witryna mamakana.com zastrzega sobie prawo do zmiany klauzul niniejszych ogólnych warunków użytkowania w dowolnym czasie i bez uzasadnienia.

 

Artykuł 3 - Dostęp do witryny Każdy Użytkownik posiadający dostęp do Internetu może uzyskać bezpłatny dostęp do witryny mamakana.com z dowolnego miejsca.

Koszty poniesione przez Użytkownika w związku z dostępem do witryny (połączenie internetowe, sprzęt komputerowy itp.) nie są ponoszone przez Wydawcę. Witryna i jej różne usługi mogą zostać przerwane lub zawieszone przez Wydawcę, w szczególności w celach konserwacyjnych, bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia lub uzasadnienia. Użytkownicy strony mają dostęp do następujących usług: Produkty i słodycze na bazie CBD.

 

Artykuł 4 - Obowiązki

Wydawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku awarii, usterki, trudności lub przerwy w działaniu, uniemożliwiających dostęp do witryny lub do którejkolwiek z jej funkcji.
Za sprzęt używany do łączenia się z witryną wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik, który musi podjąć wszelkie odpowiednie środki w celu ochrony sprzętu i danych, w szczególności przed atakami wirusowymi za pośrednictwem Internetu. Użytkownicy ponoszą również wyłączną odpowiedzialność za strony i dane, z którymi się zapoznają. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podjęcia kroków prawnych przeciwko Użytkownikowi:

- w wyniku korzystania z witryny lub jakiejkolwiek usługi dostępnej przez Internet;

- w wyniku nieprzestrzegania przez Użytkownika niniejszych ogólnych warunków. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Użytkownikowi, osobom trzecim i/lub sprzętowi Użytkownika w wyniku połączenia Użytkownika z Witryną lub korzystania z niej, a Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wydawcy w tym zakresie;

Jeśli Wydawca stanie się przedmiotem postępowania polubownego lub sądowego w wyniku korzystania z witryny przez Użytkownika, Wydawca może wytoczyć powództwo przeciwko Wydawcy w celu uzyskania odszkodowania za wszelkie szkody, kwoty, grzywny i koszty, które mogą wyniknąć z takiego postępowania. Użytkownik może publikować na stronie mamakana.com następujące treści:

- Komentarze;

- Teksty;

- Zdjęcia;

- Filmy;

- Linki zewnętrzne;

Użytkownik zobowiązuje się do używania języka z poszanowaniem innych osób i prawa oraz akceptuje, że takie publikacje mogą być moderowane lub odrzucane przez Redaktora, bez obowiązku podawania uzasadnienia. Publikując na stronie, Użytkownik przyznaje Wydawcy niewyłączne i nieodpłatne prawo do reprezentowania, powielania, adaptowania, modyfikowania, nadawania i rozpowszechniania jego publikacji, bezpośrednio lub za pośrednictwem upoważnionej strony trzeciej. Wydawca zobowiązuje się jednak do cytowania użytkownika w przypadku wykorzystania jego publikacji.


Artykuł 5 - Własność intelektualna

Wszystkie dokumenty techniczne, produkty, zdjęcia, teksty, logo, rysunki, filmy itp. podlegają prawom autorskim i są chronione francuskim kodeksem własności intelektualnej.


Po przekazaniu ich naszym klientom pozostają one wyłączną własnością MAMAFAMILLESAS, jedynego posiadacza praw własności intelektualnej do tych dokumentów, które muszą zostać zwrócone na żądanie. Nasi klienci zobowiązują się nie wykorzystywać tych dokumentów w jakikolwiek sposób, który mógłby naruszać prawa własności przemysłowej lub intelektualnej dostawcy i zobowiązują się nie ujawniać ich osobom trzecim, chyba że Wydawca wyraźnie zezwoli na to z wyprzedzeniem.


Artykuł 6 - Łącza hipertekstowe.

Tworzenie przez Użytkownika jakichkolwiek linków hipertekstowych do całości lub części witryny jest surowo zabronione, chyba że Wydawca udzieli uprzedniej pisemnej zgody, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: contact@mamakana.com .

Wydawca ma prawo odmówić udzielenia takiej zgody bez konieczności uzasadniania swojej decyzji w jakikolwiek sposób. W przypadku udzielenia przez Wydawcę zezwolenia, takie zezwolenie ma we wszystkich przypadkach charakter tymczasowy i może zostać wycofane w dowolnym momencie, bez obowiązku uzasadniania przez Wydawcę swojej decyzji. W każdym przypadku link musi zostać wycofany na żądanie Wydawcy.

Wszelkie informacje dostępne za pośrednictwem linków do innych stron nie są kontrolowane przez Wydawcę, który nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.


Artykuł 7 - Ochrona danych osobowych

Zebrane dane.

Dane osobowe gromadzone na tej stronie są następujące:

- Otwarcie konta: podczas tworzenia konta użytkownika: nazwisko; imię; adres e-mail; numer telefonu; adres pocztowy;

- Połączenie: gdy użytkownik łączy się ze stroną internetową, rejestruje ona w szczególności jego nazwisko, imię, dane dotyczące połączenia, dane dotyczące użytkowania, dane dotyczące lokalizacji i dane dotyczące płatności;

- Profil: podczas korzystania z usług świadczonych na stronie internetowej możliwe jest wprowadzenie profilu, który może obejmować adres i numer telefonu;

- Płatność : W ramach płatności za produkty i usługi oferowane na stronie internetowej, strona internetowa rejestruje dane finansowe związane z kontem bankowym lub kartą kredytową użytkownika;

- Komunikacja: gdy strona internetowa jest używana do komunikowania się z innymi członkami, dane dotyczące komunikacji użytkownika są tymczasowo przechowywane;

- Pliki cookie: pliki cookie są wykorzystywane w ramach korzystania ze strony internetowej. Użytkownicy mogą dezaktywować pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki;


Wykorzystanie danych osobowych.

Dane osobowe zebrane od użytkowników są wykorzystywane do świadczenia i ulepszania usług witryny internetowej oraz do utrzymania bezpiecznego środowiska. W szczególności dane są wykorzystywane w następujący sposób:

- Dostęp do strony internetowej i korzystanie z niej przez użytkownika;

- Zarządzanie działaniem i optymalizacją strony internetowej;

- Organizacja warunków korzystania z Usług płatniczych ;

- Weryfikacja, identyfikacja i uwierzytelnianie danych przesyłanych przez użytkownika;

- Oferowanie użytkownikowi możliwości komunikowania się z innymi użytkownikami strony internetowej;

- Udzielanie pomocy użytkownikowi;

- Przesyłanie informacji handlowych i reklamowych zgodnie z preferencjami użytkownika;


Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim.

Dane osobowe mogą być udostępniane firmom zewnętrznym w następujących przypadkach:

- Gdy Użytkownik korzysta z usług płatniczych, w celu realizacji tych usług strona internetowa pozostaje w kontakcie z zewnętrznymi firmami bankowymi i finansowymi, z którymi ma podpisane umowy;

- Gdy Użytkownik publikuje, w obszarach bezpłatnych komentarzy na stronie internetowej, informacje dostępne publicznie;

- Gdy Użytkownik upoważnia zewnętrzną stronę internetową do dostępu do swoich danych;

- Gdy strona internetowa korzysta z usług usługodawców w celu zapewnienia wsparcia użytkownika, usług reklamowych i płatniczych. Usługodawcy ci mają ograniczony dostęp do danych użytkownika w celu świadczenia tych usług i są umownie zobowiązani do korzystania z nich zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych;

- Jeśli jest to wymagane przez prawo, strona internetowa może przekazywać dane w celu udzielenia odpowiedzi na roszczenia skierowane przeciwko stronie internetowej oraz w celu zastosowania się do postępowań administracyjnych i prawnych;

- Jeśli strona internetowa jest zaangażowana w fuzję, przejęcie, przeniesienie aktywów lub zarząd komisaryczny, może być zobowiązana do przeniesienia lub udostępnienia całości lub części swoich aktywów, w tym danych osobowych. W takim przypadku użytkownicy zostaną poinformowani przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych stronie trzeciej;


Bezpieczeństwo i poufność

Witryna wdraża organizacyjne, techniczne, programowe i fizyczne środki bezpieczeństwa cyfrowego w celu ochrony danych osobowych przed zmianą, zniszczeniem i nieuprawnionym dostępem.

Należy jednak zauważyć, że Internet nie jest całkowicie bezpiecznym środowiskiem, a Witryna nie może zagwarantować bezpieczeństwa transmisji lub przechowywania informacji w Internecie.

Wdrażanie praw użytkownika

Zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do danych osobowych, użytkownicy mają następujące prawa, z których mogą skorzystać, wysyłając wniosek na następujący adres: contact@mamakana.com .


- Prawo dostępu: użytkownicy mogą skorzystać z prawa dostępu do swoich danych osobowych. W takim przypadku, przed wdrożeniem tego prawa, strona internetowa może zażądać dowodu tożsamości użytkownika w celu zweryfikowania jego dokładności.

- Prawo do sprostowania: jeśli dane osobowe przechowywane przez stronę internetową są niedokładne, mogą zażądać aktualizacji informacji. Prawo do usunięcia danych: użytkownicy mogą zażądać usunięcia swoich danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

- Prawo do ograniczenia przetwarzania: użytkownicy mogą zażądać od strony internetowej ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z hipotezami przewidzianymi w RODO.

- Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: użytkownicy mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych zgodnie z hipotezami przewidzianymi w RODO.

- Prawo do przenoszenia danych: użytkownicy mogą zażądać od strony internetowej zwrotu przekazanych im danych osobowych w celu przeniesienia ich na nową stronę internetową.

 

Zmiany niniejszej klauzuli

Witryna zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej klauzuli ochrony danych osobowych w dowolnym momencie. W przypadku zmiany niniejszej klauzuli ochrony danych osobowych, strona internetowa zobowiązuje się do opublikowania nowej wersji na swojej stronie internetowej. Witryna poinformuje również użytkowników o zmianie pocztą elektroniczną, co najmniej 15 dni przed datą wejścia w życie.

Jeśli użytkownik nie zgadza się z warunkami nowego brzmienia klauzuli o ochronie danych osobowych, może usunąć swoje konto.

Artykuł 8 - Pliki cookie

Witryna mamakana.com może automatycznie gromadzić standardowe informacje. Wszelkie informacje gromadzone pośrednio będą wykorzystywane wyłącznie do monitorowania wielkości, rodzaju i wzorca ruchu korzystającego z tej witryny, do opracowywania projektu i układu witryny oraz do innych celów administracyjnych i planistycznych, a także ogólnie do ulepszania świadczonych przez nas usług.


Artykuł 9 - Prawo właściwe

Niniejsze ogólne warunki użytkowania podlegają prawu francuskiemu. Jeśli strony nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu polubownie, spór zostanie skierowany do francuskich sądów.